within epsilon of

[prev][up][next]
within epsilon of /adj./ See epsilon.


[prev][up][next]
Return to Cool Jargon of the Day